Alleen de gegevens op deze pagina zijn voor jan en alleman!


Privacy Policy V.1


Persoonsgegevens die wij verwerken
magicolr.com advies & ontwerpbureau (Pascal Montsma) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten (denk aan visitekaartjes) en/of omdat je deze gegevens zelf en/of via LinkedIn aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: - Voor- en achternaam (het spreekt fijner wanneer ik je naam weet)
- Adresgegevens (deze staan op je offerte en/of factuur)
- Telefoonnummer (zodat ik je kan bellen of appen)
- E-mailadres (om je te kunnen mailen over je project)
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je LinkedIn profiel, in correspondentie en/of telefonisch
- Bankrekeningnummer (via gegevens bankoverzicht)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
magicolr.com advies & ontwerpbureau verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van een nieuwsbrief en/of kerstkaart en/of reclame uiting
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
magicolr.com advies & ontwerpbureau bewaart je persoonsgegevens zo lang als nodig is om contact met je te kunnen opnemen en/of te onderhouden. Ik hanteer deze bewaartermijnen voor alle persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
magicolr.com advies & ontwerpbureau verstrekt uitsluitend en alleen als dit noodzakelijk is aan derden (drukkerijen, app stores, enz) voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij (niet) gebruiken
magicolr.com advies & ontwerpbureau gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op de eigen website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door magicolr.com advies & ontwerpbureau en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar my via de e-mail. Ik reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. magicolr.com advies & ontwerpbureau wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
magicolr.com advies & ontwerpbureau neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via

Wijzigingen van deze privacy Policy
Indien magicolr.com advies & ontwerpbureau besluit deze Privacy Policy te wijzigen, dan worden deze wijzigingen hierin direct opgenomen.